Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
341 postów 3232 komentarze

mikstury bezmetki

1abezmetki - Bez Tabu. Wybrane, trudniej dostępne teksty, własne tłumaczenia i "widzimisie". Wyrażam i popieram tradycyjne poglądy lewicowe. Nie po drodze mi zarówno z liberałami , "nową lewicą", ad personam - chamstwem, fanatyzmem i polit-poprawnością

Gen K. Siwkow : Światowy syjonizm zamierza zniszczyć Rosję

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wczoraj uszczęśliwiałem Państwa krzepiącą "baśnią kremlowską" o "dzielnym Wladymirze" et consortes, - dzisiaj twarda rzeczywistość Rosji, widziana od wewnątrz, oczami fachowca z branży, - generała Konstantina Siwkowa*

 

Na początek 11 minutowy film (w języku rosyjskim) z jego udziałem:

 

 
"Konstantin Siwków o możliwości wybuchu Trzeciej Wojny Światowej, o przetrwaniu cywilizacji zachodniej, sprzecznościach wewnątrz światowej elity i o BRICS, jako bloku wojskowo-politycznym".

Film spotkał się z emocjonalnym (eufemizm) - co daje pojęcie o nastrojach społecznych - przyjęciem przez cześć rosyjskich odbiorców**
.

Nieznających rosyjskiego, - zapraszam wprost do artykułu.

 

Generał Konstantin Siwkow : Światowy syjonizm zamierza zniszczyć Rosję 
 
 
Niestety, znowu w artykule występuje mityczna „piąta kolumna”, którą autor próbuje jakoś oddzielić od prezydenta, naprowadzając czytelnika na fałszywą ideę jakiejś konfrontacji prezydenta z tzw. „piątą kolumną”. Ogólnie taki scenariusz jest całkowicie prawdopodobny w najbliższym czasie. Światowy syjonizm będzie bezkompromisowo kontynuować wielowiekową wojnę przeciwko Rosji. Przygotowania do kolejnego etapu tej wojny trwają od lat 90-tych, od chwili okupacji Rosji, a będzie wszystko tak się odbywało jak obecnie na Ukrainie…
 
http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2015/05/a016.jpg
 
W swoim historycznym wystąpieniu, z okazji powrotu w skład Rosji Krymu i Sewastopola, nasz prezydent Władimir Putin, podkreślił, że Zachód grozi Rosji rewolucją i w tej sprawie zachodnie elity liczą na swoją „piątą kolumnę” w społeczeństwie rosyjskim.
 
Niestety, trzeba skonstatować, że Zachód ma mocne podstawy na podobne nadzieje. W Rosji istnieją warunki do wybuchu społecznego i przeciwnicy naszego kraju będą podejmować kroki w celu jego zainicjowania w najbliższym czasie. Jednakże istnieją także skuteczne środki do neutralizacji”piątej kolumny” i zapobieżenia chaosowi.
 
Zachód jest skrajnie zainteresowany zniszczeniem Rosji albo przejęciem jej pod swoją kontrolę chociażby na takim poziomie jak to było za czasów Jelcyna. Jedną z najważniejszych przyczyn pochodu Zachodu po bogactwa naturalne na początku XXI wieku jest stanowisko Federacji Rosyjskiej zorientowane na pokojowe rozwiązanie wywołanych przez Zachód kryzysów. Sam fakt istnienia Rosji dawał szanse i nadzieje narodom, które doznały agresji Zachodu, na powodzenie narodowo-wyzwoleńczej walki.
 
Najwyraźniej pokazało się to na przykładzie Syrii i Ukrainy. Tymczasem kryzys zachodniej cywilizacji (który przybrał charakter globalny), wygenerowany przez nadmierną konsumpcję zachodnich społeczeństw, bez ustanowienia kontroli nad światowymi zasobami, nie może być przezwyciężony w ramach obecnego systemu społecznego w krajach tej cywilizacji.
 
Dlatego agresja przeciwko Rosji ze strony Zachodu jest z góry zaplanowana. Może ona być dokonywana, biorąc pod uwagę potencjał jądrowy Federacji Rosyjskiej, tylko metodami miękkiej siły. Niestety, istnieją wszystkie warunki żeby taki rodzaj agresji zastosować przeciwko naszemu krajowi. Sytuacja społeczno-polityczna w Rosji, według wszystkich głównych wskaźników, odpowiada tej, która miała miejsce w przeddzień przewrotu państwowego na Ukrainie.
 
Podział społeczeństwa według wskaźnika majątkowego, z bardzo wysokimi wskaźnikami rozpiętości dochodów pomiędzy biednymi a bogatymi. Niesprawiedliwy charakter powstania wielkich majątków, oparty o zwykłą grabież mienia narodowego, z towarzyszeniem zniszczenia gospodarki kraju i totalnym zubożeniem ludności. Rozwój w rosyjskiej gospodarce negatywnych procesów prowadzących do stagnacji a także plany dalszej prywatyzacji własności państwowej przez krajowych oligarchów i cudzoziemców, prowadzi do dalszego obniżenia poziomu życia ludności. To wszystko tworzy korzystne warunki do tego żeby inspirować w naszym kraju wybuch społeczny.
Rewolucję przygotowuje prozachodnia elita
 
Tymczasem w Rosji istnieje potężna, całkowicie zakorzeniona w społeczeństwie i politycznej elicie „piąta kolumna” Zachodu, która jest zdolna zorganizować i stanąć na czele rewolucji w kraju. To są liberalno-zachodnie siły, które mając wyraźną ideologię liberalnego fundamentalizmu, silną bazę materialną, organizacje polityczne i partie a także wielkie wpływy w środkach masowego przekazu i niezłą organizację, reprezentują sobą jednolitą, wysoce skuteczną siłę, grupę w polityce rosyjskiej.
 
Zdolna jest ona nie tylko wpływać na decyzje polityczne ale w razie potrzeby, organizować kryzys polityczny i wdrożyć „ukrainizację” Rosji. Czy nie o tym mówiła Julia Timoszienko na wiecu po swoim uwolnieniu, zauważając, że ukraiński majdan podniósł sztandar walki przeciwko reżimom autorytarnym na całym obszarze byłego ZSRR. Być może na te siły liczy Jarosz, mówiąc, że następny majdan będzie w Moskwie na Placu Czerwonym?
 
Fundament tego ugrupowania został stworzony w latach 90-tych XX wieku, w trakcie zdobywania majątku ogólnonarodowego w ramach prywatyzacji metodą Czubajsa, której celem było utworzenie kontroli, za pomocą marionetek, ponadnarodowego i zagranicznego kapitału nad zasobami surowcowymi Rosji. Te siły najściślej są związane z zagranicznymi służbami specjalnymi, ponadnarodowymi i zagranicznymi, finansowymi i przemysłowymi grupami a także są bardzo ściśle kontrolowane za pomocą następujących kanałów:
 
1-Za pomocą posiadanych na przedstawicieli tej grupy materiałów kompromitujących
 
2-Za pomocą zdeponowanych w zagranicznych bankach ogromnych środków osobistych i zagranicznych nieruchomości będących ich osobistą własnością
 
3-Za pomocą udziału zagranicznego kapitału w rosyjskich firmach tej sfery, za pomocą wysokiego poziomu zależności poszczególnych banków rosyjskich od banków zagranicznych, za pomocą zależności dochodów przedsiębiorstw gałęzi surowcowej od zagranicznych konsumentów
 
4-Za pomocą ideologicznego, intelektualnego i psychologicznego przywiązania przedstawicieli tej grupy do zachodniej cywilizacji i jej wartości
 
Strukturalnie ta grupa obejmuje:
 
Jądro ideologiczne – jego głównym zadaniem jest ideologiczne uzasadnienie procesu ostatecznego przekształcenia Rosji w dodatek surowcowy Zachodu i jej ostateczna kolonizacja z likwidacją suwerenności państwowej. Nie jest wyraźnie sformalizowane. Jego działalność przejawia się w ideologicznym uzasadnieniu konieczności wejścia do zachodniej cywilizacji za wszelką cenę, nawet za cenę utraty części suwerenności państwowej.
 
Oligarchat surowcowy – jego główną funkcją jest zabezpieczenie i utrzymanie kontroli nad sektorami surowcowymi gospodarki rosyjskiej, utrzymanie, za pomocą manipulacji cenami na nośniki energetyczne, problemów gospodarczych na rosyjskim rynku krajowym. Do niego zaliczają się kosmopolitycznie zorientowani oligarchowie, najściślej związani z ponadnarodowymi korporacjami.
 
Oligarchat finansowy – kontrolując duży segment systemu finansowego Rosji zapewnia on finansowanie liberalnej opozycji a także może naruszyć normalne funkcjonowanie systemu finansowego Rosji. Są to te struktury bankowe, które znajdują się pod pełną albo dominującą kontrolą wielkich finansowych magnatów ściśle związanych z ponadnarodowymi strukturami finansowymi (takimi jak Bank Światowy, Bank Odbudowy i Rozwoju, i inne)
 
Lobby liberalne – w organach władzy wykonawczej realizuje liberalną politykę w systemie rosyjskiej władzy wykonawczej a także realizuje praktyczne przedsięwzięcia w kwestii dalszego zwiększania zależności rosyjskiej gospodarki od Zachodu z jednoczesnym przeszkadzaniem działaniom mającym na celu odrodzenie gospodarczej i naukowo-technologicznej niezależności naszego kraju.
 
Służy ono jako „ochrona” liberalnej opozycji w organach władzy wykonawczej Rosji, tworząc różnego rodzaje trudności wobec przedsięwzięć mających na celu zapobieganie próbom organizacji wybuchów społecznych. Ponadto swoimi działaniami będą oni celowo formować warunki do zaostrzenia sprzeczności społecznych i wzrostu społecznego napięcia.
 
To lobby jest reprezentowane przez liberalnie i kosmopolitycznie zorientowaną biurokrację we wszystkich strukturach władzy, włącznie z siłowymi, już jako zasada, ściśle związaną z gospodarczo-finansowym  oligarchatem surowcowym.
 
Polityczna opozycja liberalna – powinna ona zapewniać oficjalną reprezentację liberalno-kosmopolitycznego kierunku w politycznym spektrum Rosji. Mowa jest o partiach politycznych i ruchach o klasycznej orientacji liberalnej.
 
Są także w Rosji, wystarczające do zorganizowania wybuchu społecznego, aktywne warstwy protestacyjne, które mogą być wciągnięte przez organizatorów rewolucji, w rozliczne akcje o charakterze manifestacyjnym i siłowym. Są to przede wszystkim grupy ludności z wyraźnym kosmopolitycznym i liberalno-zachodnim stanowiskiem albo nie posiadające wyraźnych ideologicznych poglądów, jako zasada, z niesatysfakcjonującym materialnym i społecznym statusem.
 
Przede wszystkim są to organizacje młodzieżowe o orientacji liberalnej. Zasadniczo mają wyraźną platformę ideową i niezłe finansowanie. Koścem takich organizacji jest młodzież z zamożnych warstw, z dobrym poziomem wykształcenia, przeważnie o orientacji kosmopolitycznej, która powinna stać się następnym pokoleniem liberalno-kosmopolitycznej elity Rosji.
 
Trzeba zwłaszcza wyróżnić ugrupowania liberalnych nacjonalistów. Jest to liberalna mutacja rosyjskiego nacjonalizmu, w rzeczywistości rosyjskiego separatyzmu. Te mutanty, pasożytując na rosyjskim nacjonalizmie, żądają oddzielenia Kaukazu od Rosji, wyrażają opinie o bezużyteczności dla naszego kraju Dalekiego Wschodu, nawet zgadzając się z tym, że Syberia niezbyt jest Rosji potrzebna i ją „można odpuścić”.
 
Aktywnie promuje się ideę o korzyści przekształcenia Federacji Rosyjskiej w konfederację gdzie każdy region będzie miał swoje prawa i nie będzie zależny od władz centralnych. W istocie głoszą oni zniszczenie Rosji na wzór ZSRR.
 
Największe niebezpieczeństwo reprezentują ugrupowania radykalnego islamu politycznego, stawiające sobie za cel oderwanie od Federacji Rosyjskiej jej poszczególnych regionów. Wszystkie te siły ideologicznie motywowane na zainicjowanie wybuchu społecznego w Rosji.
 
Oprócz przytoczonych powyżej, są jeszcze marginesowe organizacje polityczne z niewyraźnymi programami ideologicznymi, działające głównie wśród młodzieży. Dysponują one nieznacznymi zasobami materialnymi i słabym potencjałem intelektualnym, praktycznie nie mają one wpływu w organach władzy państwowej i nie mają dostępu do mediów. Liczba ich zwolenników jest stosunkowo niewielka. Dla nich najskuteczniejszym sposobem na zaprezentowanie siebie jako siły politycznej są rozliczne skandaliczne wystąpienia, które również mogą być dodatkowo opłacane. W swojej masie składają się one z ubogich, słabo wykształconych warstw młodzieży.
 
Wszystkie te grupy, które są stosunkowo nieliczne, dysponują w takim lub innym stopniu, organizacją i agresywnym dążeniem do władzy. Właśnie to daje im podstawy aby liczyć na to, że za nimi pójdą niezorganizowane i politycznie niedojrzałe wzburzone masy liczące na to, że w sytuacji społecznego chaosu rozwiążą swoje osobiste problemy materialne i zaspokoją swoje ambicje. Jest to niezorganizowana i niedojrzała politycznie część studentów, robotniczej młodzieży i młodzieży bezrobotnej, część struktur kryminalnych i drobnych przedsiębiorców a także grupy społeczne w średnim wieku bez wyraźnych poglądów ideologicznych, niezadowolone ze swojego statusu społecznego.
 
Ta masa będzie zdolna, w krótkim czasie, kilkakrotnie powiększyć potencjał zorganizowanych grup społecznych opozycji, podobnie do tego jak dosłownie w kilka dni liczebność „Prawego Sektora” na kijowskim Majdanie zwiększyła się z kilku setek do kilku tysięcy bojówkarzy.
 
Prawdopodobny plan zmiany władzy
 
Scenariusz zainicjowania przez „piątą kolumnę” kryzysu społecznego jest oczywisty. Po sztucznie wygenerowanych ekonomicznych i społecznych problemach, zmuszających ludność kraju do rozpoczęcia masowych akcji protestu, postawienie na ich czele swoich figurantów, wysuwających żądania dymisji prezydenta i rządu, rozwiązania Dumy Państwowej i Zgromadzenia Federalnego z następującymi przedterminowymi wyborami. A dalej pokojowe akcje protestu płynnie przekształcić w siłowe starcia z władzą, w trakcie których osiągnąć przejście na stronę rebeliantów części struktur siłowych a także sformować, z wcześniej przygotowanych osób, marionetkowy quasi-rząd.
 
Po przyspieszonym uznaniu go przez czołowe kraje Zachodu, przy potężnym politycznym, a możliwe, że i zagranicznym siłowym wsparciu, wprowadzić ten quasi-rząd do władzy w Rosji.
 
Dzisiaj są podstawy ażeby przypuszczać, że pewne oznaki początku tego procesu już w Rosji istnieją. Przy czym pojawiły się one już stosunkowo dawno, zwiększając napięcie w społeczeństwie. Jako przykład takich działań można podać „reformy” oświaty, w szczególności działalność biurokratów ds. oświaty w Moskwie, którzy arbitralnie , czasami bardzo poważnie szkodzą interesom dzieci i ich rodzicom, interesom kadry pedagogicznej, „tasują” szkoły łącząc jedne a inne likwidując na podstawie, nie wiadomo skąd wziętych, „kryteriów”, opartych wyłącznie na obliczeniach finansowych.
 
Są oznaki takiej umyślnej działalności i w nagłym upadku rubla prowadzącego do wzrostu opłat praktycznie na wszystkie znaczące społecznie towary. Niewątpliwie sprzyja wzrostowi zależności Rosji od Zachodu intensywne „popychanie” do wprowadzania elektronicznych dokumentów tożsamości obywateli naszego kraju. Tworzony na podstawie amerykańskiej infrastruktury elektronicznej, sieci internetowej, ten system pozwoli USA na, w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu rosyjskiego społeczeństwa i odpowiednio skutecznie wpływać na nie w pożądanym kierunku informatycznymi i innymi metodami. Tymczasem już zainstalowane zagraniczne systemy płatnicze Visa i MasterCard pokazały wrażliwość rosyjskiego systemu finansowego od zachodnich aktorów.
 
Przygotowywana nowa fala prywatyzacji majątku państwowego doprowadzi do zwiększenia uzależnienia Rosji od zagranicznego biznesu i, co jest najniebezpieczniejsze, do obniżenia potencjału przemysłowego naszego kraju. Zagranicznemu biznesowi nie są potrzebni konkurenci, jak i rodzimi biznesmeni są bardziej zainteresowani wzrostem dochodów niż rozwojem przemysłu Rosji, będą restrukturyzować przedsiębiorstwa, próbując pozbyć się, rzekomo, nierentownych ale tak bardzo niezbędnych dla kraju produkcji.
 
Prywatyzacja obiektów infrastruktury, zwłaszcza transportowej, doprowadzi do nieuchronnego wzrostu kosztów transportowych i odpowiednio do wzrostu cen na wszystkie towary i dobra konsumpcyjne. Nastąpią masowe zwolnienia. Tak było wcześniej, tak będzie i teraz. To wszystko przyczynia się do znaczącego wzrostu napięcia w społeczeństwie.
 
Są to zaledwie niektóre, najbardziej uderzające, przykłady. I można ich jeszcze przytaczać mnóstwo. W najbliższym czasie trzeba oczekiwać aktywizacji podobnej działalności żeby najpóźniej do końca lata b.r. wytworzyć warunki dla powstania masowego niezadowolenia wśród ludności co powinno pozwolić organizatorom wybuchu społecznego w Rosji organizować masowe akcje protestacyjne już jesienią.
 
Wewnętrzny sabotaż będzie wspierany licznymi akcjami zewnętrznymi, przeważnie o charakterze ekonomicznym, które będą wyglądać na naturalne zmiany światowego rynku w warunkach kryzysu. Chociaż możliwe są i sankcje. Prawdopodobnie nastąpi ostra aktywizacja działalności terrorystycznej, przede wszystkim na Kaukazie a także w innych regionach Rosji.
 
 
Generał Konstantin Siwkow
 
--------------------------------------------------

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/swiatowy-syjonizm-zamierza-zniszczyc-rosje-2015-05

Opublikowano Maj 29, 2015 Przez RX 
 Za: http://3rm.info/publications/57119-mirovoy-sionizm-nameren-razrushit-rossiyu-konstantin-sivkov.html
 
Data publikacji: 22.05.2015
 
Przekład: RX

----------------------------------------------
*Сивков Константин
Президент Академии геополитических проблем

Биография:
Родился в 1954 г.

 


Образование:
1976 г. Военно-морское училище им. А.С. Попова.
Военно-морская академия.
1992 г. Академия Генштаба.
Доктор военных наук.
 
Занимаемые должности:
Президент Академии геополитических проблем.
1995–2007 гг. Генштаб ВС.
________________________

tłumaczenie:
"Konstantin Siwkow
życiorys:
ur.1954,
Prezydent Akademii Problemów Geopolitycznych.

wykształcenie:
1976 - Wojenno-Morska Uczelnia (училище)
1992 -Akademia Sztabu Generalnego
Doktor nauk wojennych

Zajmowane wcześniej stanowiska:
Prezydent Akademii Problemów Geopolitycznych
1992-2007 Sztab Generalny Sił Zbrojnych FR"
------------------------------------------

**"Николай Гнутов 1 month ago
Пятая колонна в России - это жиды Медведев (Мендель), Гозман и другие. России нужно арендовать в Польше Освенцим с газовыми печами и довести до конца его работу, прерванную победой в ВОв.. Или России не будет. Ликвидационная комиссия России (так правильнее назвать так называемое "правительство РФ", в которой одни жиды и хохлы бандеровцы - работает на полную мощь."
_______________________

tłumaczenie:
" Nikolaj Gnutow(...)
Piąta kolumna w Rosji - to Żydzi Miedwiedjew (Mendel), Gozman i inni. Rosji powinna wydzierżawić w Polsce Oswiecim z piecami gazowymi i doprowadzić do końca jego pracę, przerwaną zwycięstwem  w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej...albo Rosji nie będzie.
Komisja Likwidacyjna Rosji (tak prawidłowo powinna brzmieć nazwa tak zwanego "rządu FR), w której jedynie Żydzi i chochoły banderowskie - pracują z cała siłą".

 

KOMENTARZE

 • Autor
  Z powyższego materiału jednoznacznie wynika, że Polska i Rosja są w identycznej sytuacji w kontekście wpływu i manipulacji żydostwa, a różnicą jest tylko to, że Rosja ma Putina, a Polska...Kukiza.

  Pozdrawiam!
 • Autor
  Generał Konstantin Siwkow to zawsze mocny, spokojny, odważny i kompetentny głos w sprawach geopolitycznych interesów Rosji. Widzi daleko i ostro: warto go słuchać i analizować jego wypowiedzi. Pozdrawiam przyjaźnie. 5*
 • @Bogusław Jeznach 12:33:56
  Podzielam Panska opinie.
  Dziekuje za poswiecona uwage i wzajemnie, pozdrawiam Pana.
 • 5 kolumna - dokładnie tak jest
  O to właśnie chodzi.

  "Dzisiaj są podstawy ażeby przypuszczać, że pewne oznaki początku tego procesu już w Rosji istnieją. Przy czym pojawiły się one już stosunkowo dawno, zwiększając napięcie w społeczeństwie. Jako przykład takich działań można podać „reformy” oświaty, w szczególności działalność biurokratów ds. oświaty w Moskwie, którzy arbitralnie , czasami bardzo poważnie szkodzą interesom dzieci i ich rodzicom, interesom kadry pedagogicznej, „tasują” szkoły łącząc jedne a inne likwidując na podstawie, nie wiadomo skąd wziętych, „kryteriów”, opartych wyłącznie na obliczeniach finansowych.

  Są oznaki takiej umyślnej działalności i w nagłym upadku rubla prowadzącego do wzrostu opłat praktycznie na wszystkie znaczące społecznie towary. Niewątpliwie sprzyja wzrostowi zależności Rosji od Zachodu intensywne „popychanie” do wprowadzania elektronicznych dokumentów tożsamości obywateli naszego kraju. Tworzony na podstawie amerykańskiej infrastruktury elektronicznej, sieci internetowej, ten system pozwoli USA na, w czasie rzeczywistym, monitorowanie stanu rosyjskiego społeczeństwa i odpowiednio skutecznie wpływać na nie w pożądanym kierunku informatycznymi i innymi metodami. Tymczasem już zainstalowane zagraniczne systemy płatnicze Visa i MasterCard pokazały wrażliwość rosyjskiego systemu finansowego od zachodnich aktorów. "


  W temacie 5 kolumny w Polsce:


  http://werwolfcompl.blogspot.com
 • bardzo niebezpieczne
  "Wewnętrzny sabotaż będzie wspierany licznymi akcjami zewnętrznymi, przeważnie o charakterze ekonomicznym, które będą wyglądać na naturalne zmiany światowego rynku w warunkach kryzysu. Chociaż możliwe są i sankcje. Prawdopodobnie nastąpi ostra aktywizacja działalności terrorystycznej, przede wszystkim na Kaukazie a także w innych regionach Rosji. "


  Działania 5 kolumny w Polsce opisałem mniej więcej w tekście

  http://werwolfcompl.blogspot.com


  a także na moim blogu na Neonie jak i tutaj:


  maciejsynak.blogspot.com
 • @Maciej Piotr Synak 12:50:44
  Podzielam Panskie obawy. Stad ten tekst tutaj. Na pocieche wyrazam nadzieje, ze w USraelu podobnie, istnieja aktywne kretowiska i stajnie trojanskie.
  Pozdrawiam Pana.
 • @1abezmetki 13:30:52
  Tak się jeszcze zastanawiam, skąd w podtytułach wziął się termin "syjonizm".


  To chyba dodał ktoś, kto publikował tekst na swojej stronie, zaś blog wolnapolska powtórzył za nim.


  Słowo syjonizm wywołuje w społeczeństwie reakcję alergiczną - ludzie nie czytają takich rzeczy i unikają rozmów w temacie, bo nie chcą by ktoś w jakikolwiek sposób łączył ich z antysemityzmem, który jest dość szerokim pojęciem.

  Kto pisze o syjonizmach i żydach, ten wpisuje się w wylansowany kontekst o antysemityźmie i tym samym odstrasza czytelnika od np. Neonu - piszę te słowa właśnie w kontekście dużej dawki takich tekstów, które w tytule nawiązują do tych dwóch pojęć i które ostatnio obficie pojawiają się na Neonie, często tylko w tytule nimi epatując, same zaś teksty to rodzaj pieniactwa tudzierz oszołomstwa.


  A w Polsce nie ma oszołomów, tylko agentura udaje oszołomów, w różnych celach, głównie, aby sabotować logiczne i normalne spostrzeżenia nt. sabotażu państwa i aby taką łatkę wariata przypiąć Polakom.
  Ponieważ mit ruskiej agentury w Polsce upadł, ostatnio lansuje się teksty o charakterze antysemickim, mające odwracać uwagę od agentury niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej itd, od Werwolfu koncentrując uwagę na mitycznych syjonistach.

  Nie ma żadnych syjonistów, jest światowa agentura światowej finansjery + cała masa dezinformacji.
 • @Maciej Piotr Synak 13:44:27
  "Tak się jeszcze zastanawiam, skąd w podtytułach wziął się termin "syjonizm".


  To chyba dodał ktoś, kto publikował tekst na swojej stronie, zaś blog wolnapolska powtórzył za nim."

  Bingo Panie Synak.
  Ciekawe jest to, że artykuły publikowane na Wolnej Polsce, to przedruki ze stron rosyjskich.
  Tak jak Niemcy mają interes w tym, aby Polacy byli postrzegani jako antysemici, tak i jest to w interesie Moskwy.
 • -----mam przekazać
  http://zeit-zum-aufwachen.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=hrU5i_hjDNc
 • @Maciej Piotr Synak 13:44:27
  http://davidduke.com/russian-oligarchs-mostly-zionist-supremacists-says-israeli-media-2/
  “Russian” Oligarchs Mostly Zionist Supremacists, says Israeli Media
  July 15, 2013 at 5:29 am

  Vitaly Malkin

  A large number of the infamous “Russian” oligarchs are in fact Zionists who hold—and conceal—their dual Israeli-Russian citizenship, a new article in the Israeli newspaper Haaretz has revealed.

  Titled “Just don’t call them Gaydamak: Meet Israel’s Russian oligarchs,” the article confirms what knowledgeable observers have known for a long time: that Jewish Supremacists took advantage of the chaos in the collapsing Soviet Union to emerge from their middle-ranking Communist Party membership to seize control of huge parts of that nation’s economy.(---)
  -----------------------------
  tlumaczenie (fragment):
  Witalij Malkin
  15 lipca 2013 r.
  "Rosyjscy oligarchowie to w wiekszosci syjonistyczni supremacjonisci(szowinisci) mowia media izraelskie

  Znaczna liczba nieslawnych "rosyjskich" oligarchow to w istocie syjonisci ktorzy sa posiadaczami ukrywanego podwojnego izraelsko-rosyjskiego obywatelstwa, ujawnila w nowym artykule izraelska gazeta Haaretz.
  Zatytulowany "Poprostu nie nazywaj ich Gaydamak'ami (hajdamakami?): spotkaj izraelskich rosyjskich oligarchow", -artykul potwierdza, co znajacy sprawy obserwatorzy wiedzieli od dlugiego czasu: ze zydowscy supremacjonisci (szowinisci) wykorzystali chaos w upadajacym Zwiazku Radzieckim, azeby wynurzyc sie z ich czlonkowstwa partiii komunistycznej na srednim poziomie i zawlaszczyc olbrzymia czesc narodowej gospodarki.(---).
  -------------------------------------------
  podobne informacje znajdzie Pan w ponizszych linkach ,jakie ad hoc przytaczam:
  http://davidduke.com/russian-oligarchs-mostly-zionist-supremacists-says-israeli-media-2/
  ws.com/Zionist_Run_Media_Aggressively_Push_Absurdly_Ridiculous_Anti-Russian_Propaganda/32718/0/5/5/Y/M.html
  https://www.facebook.com/pages/Russia-Fights-the-Rothschild-Zionist-New-World-Order/256405054462501
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/zionisms_master_plan.htm
  http://sjlendman.blogspot.com.au/2009/07/z-street-new-zionist-extremist-group.html
  http://print-humanbeingsfirst.blogspot.com.au/2010/03/davidicke-rothschild-connection-zionism.html
  http://iamthewitness.com/
  http://www.radioislam.org/zionism/
  ---------------------------------------
  W razie nieukontentowania, prosze sie zwrocic do autora artykulu o konsultacje lub w sytuacji dalszego nieusatysfakcjonowania, o sporzadzenie protokolu rozbieznosci.
  Pozatem, wbrew temu co Pan utrzymuje, swiat jest pelen syjonistow, wystarczy wygooglac "zionists".
  Na wierzchu wszystkie informacje sa politycznie poprawne, w rezultacie kontrolowanego uprzywilejowanego pozycjonowania dezinformacji. kiedy jednak poskrobie Pan troche glebiej to znajdzie Pan rzetelna wiedze.
  Prosze nie ustawac w poszukiwaniach.

  Pozdrawiam
 • @Marx 8888 15:12:09
  Co pan sobie wyobrażasz, że ja będę teraz sprawdzać, kto jakiej jest wiary??
  Niby czemu miałoby to służyć?

  To pan twierdzisz, że to anglosasi nieczystej krwi - to pan swoje twierdzenia udowadniaj.


  Jak pan chcesz sprawdzać, co kto ma gdzie i jakich jest przekonań to pańska sprawa.

  Ja w to nie wnikam.
 • @1abezmetki 15:00:05
  A zna Pan jakieś polskie strony, na których byłoby krok po kroku wyjaśnione jak przejmują władzę, sabotują państwo i dokładnie opisane dlaczego autor takiego opracowania uważa, że robią to z pobudek ideowych - z powodu narodowości?

  Winien zbrodni jest ten, kto na tej zbrodni skorzystał.


  Jest to gdzieś dokładnie opisane?

  Rzeczowo konkretnie, bez wbijania się w brzydkie epitety pałające nienawiścią do żydów?

  Bo jeżeli coś jest opisane, ale gęsto poprzetykane nienawiścią do żydów, to dla mnie ma to małą wartość - jako, że ludzie unikają antysemityzmu, a zatem unikają takich stron i zawsze będzie to dla nich nic nie warta teoria spiskowa.

  A więc całe takie opracowanie jest do kosza, bo masa społeczeństwa go nie przeczyta - a o to przecież chodzi, by uświadomić masy.

  Kto w swej publicystyce stosuje retorykę bliską antysemityzmowi (słownictwo definitywnie kojarzone z antysemityzmem - jak słowo "syjonizm")- ten wpisuje się grę agenturalną, czyli sabotuje wysiłki tych ludzi, którzy starają uświadomić innym prawdę.

  I o to mi chodzi w moim komentarzu powyżej, o nic więcej.
 • @Talbot 14:07:46
  W trakcie XII Soboru Wszechsłowiańskiego 21-24.05.2015r w Moskwie zaproszeni delegaci stowarzyszenia WPS mieli okazję spotykać się z przedstawicielami wielu środowisk narodowo-patriotycznych Rosji innych krajów słowiańskich.

  W trakcie seminarium w Klubie Izborskim była możliwość bezpośredniego spotkania i dyskusji m.in. z p. Konstantinem Siwkowem.

  W takcie tych spotkań nie odczułem, ze rozmówcy kierowali się jakimś tak modnym wśród syjonistów "antysemityzmem. Przeważały racjonalne, analityczne i historycznie uzasadnione poglądy o istocie współczesnego globalizmu - głównych jego celach i głównych inspiratorach.
 • @Marx 8888 16:03:50
  Ja jestem spokojny. Czy w moim komentarzu widzi pan gdzieś wykrzykniki?
  Nie, bo ich nie ma. To zupełnie normalny spokojny wpis - czym pana tak zdenerwował??

  Ja czytam dokładnie, ale pan chyba nie.

  Ja się nie znam na tym temacie i proszę o szczegóły - i wtedy PAN MNIE PYTA O SZCZEGÓŁY.

  Ja czytam dokładnie, a pan nie czyta ze zrozumieniem.


  Co widać w kolejnym zdaniu: " jeśli ktoś stawia tak zdecydowane tezy to zakładam że posada pełne informacje w tej sprawie."

  Jakbym posiadał pełne informacje, to bym nie prosił o szczegóły.

  Moje zdecydowane tezy to dotyczą braku rzetelnej informacji na ten temat w internecie, również na tych tzw. niezależnych stronach.

  Rzetelna informacja to taka, której nie sposób skojarzyć z antysemityzmem.
 • @stanislav 16:12:36
  "W takcie tych spotkań nie odczułem, ze rozmówcy kierowali się jakimś tak modnym wśród syjonistów "antysemityzmem. Przeważały racjonalne, analityczne i historycznie uzasadnione poglądy o istocie współczesnego globalizmu - głównych jego celach i głównych inspiratorach."

  Proszę mi w takim razie wytłumaczyć, dlaczego WPS podczas pobytu w Moskwie nie wznosili antysemickich haseł, a robią to na portalu Neon24.pl?
  Czy WPS chce, aby Polacy byli postrzegani jako antysemici, i w czyim interesie działa WPS?
  Moim zdaniem, w interesie agentury rosyjskiej.
 • @Maciej Piotr Synak 16:15:33
  "Kto w swej publicystyce stosuje retorykę bliską antysemityzmowi (słownictwo definitywnie kojarzone z antysemityzmem - jak słowo "syjonizm")- ten wpisuje się grę agenturalną, czyli sabotuje wysiłki tych ludzi, którzy starają uświadomić innym prawdę."

  Zaiste meandry myślowe godne lubartowskiego cadyka.
  Ależ mówienie o syjoniżmie i jego zbrodniach to wlaśnie uświadamianie nieuświadomionym prawdy .

  "Bo jeżeli coś jest opisane, ale gęsto poprzetykane nienawiścią do żydów, to dla mnie ma to małą wartość - jako, że ludzie unikają antysemityzmu, a zatem unikają takich stron i zawsze będzie to dla nich nic nie warta teoria spiskowa."

  Ależ to Pana tekst ma zniechecić do wchodzenia na stronę Neon.24.pl. Ludzie nie unikają takich stron a reakcja Pana wskazuje na silne zaniepokojenie wzrostem zainteresowania portalem.
  Można tworzyć wokoł czegoś czarny pijar, ale trzeba to tworzyc subtelnie, a Pana działanie wyzwala reakcje przeciwne do zamierzonych .
  Cóż ale to juz kłopot Pana sponsorów.
 • @ZBYSZEK49 17:11:21
  W rzeczy samej, Panie Zbyszku49! W rzeczy samej!
 • @Talbot 17:07:02
  Nieboraku,

  1) podaj definicję antysemityzmu

  2) wskaż, które poglądy WPS określasz jako antysemickie


  Podsumowując. Wypowiadaliśmy w Moskwie poglądy jakie publikujemy i na tym portalu i na naszym "organizacyjnym" wiernipolsce1.wordpress.com

  Nikt ze uczestników XII Soboru Wszechsłowiańskiego nie zastosował wobec tych poglądów epitetu "antysemickie", popularyzowanego i nadużywanego przez syjonistów.
 • @stanislav 18:20:04
  "2) wskaż, które poglądy WPS określasz jako antysemickie"

  A Dariusz Kosiur to jakie ma poglądy, filosemickie?
 • @stanislav 18:20:04
  "1) podaj definicję antysemityzmu"

  kto skłóca Polaków i Żydów

  Od dawna zbierałem się, aby napisać o tej cholernej chorobie – antysemityźmie – którą przemyślnie wszczepiła nam Rosja.

  Nie będę sięgał do osławionej fałszywki wypichconej przez carską ochranę i Matwieja Gołowincewa, znanej jako „Protokoly sijonskich mudrecow”, bo to tylko część starorosyjskiej strategii dzielenia i rządzenia.

  Zauważcie, że antysemityzm zawsze był wykorzystywany, najpierw przez carat, a potem przez sowieckich kremlińców dla oddalenia perspektywy racjonalnej współpracy narodów Polskiego i Żydowskiego. Pierwszy rzut sowieckiej bezpieki, która kolonizowała w 1945 roku Rzeczpospolitą, to, jak pamiętacie, starannie wyselekcjonowany przez Stalina korpus bezpieczników pochodzenia żydowskiego. Przypadek?

  Nie. Zimno zaplanowana socjotechnika, obliczona na trwałe wzbudzenie w polskim społeczeństwie nienawiści do semitów. Potem heca Moczara, Gomułki i Jaruzelskiego związana z tropieniem syjonistycznej agentury wewnątrz PZPR i bezpieki.

  Podział ról w ramach Układu Warszawskiego, gdzie Polsce przydzielono wspieranie wszelkich antyizraelskich ruchów. To PRL – owskie służby przodowały w podkrzepianiu OWP (w PRL – owskiej Warszawie była nawet ambasada OWP), wszelkiej maści antyizraelskich terrorystów. PRL szkodziła jak mogła państwu Izrael. Polscy komuniści ochraniali antysemickich terrorystów z grupy Baader Meinchof, wspierali Abu Nidala, „Carlosa”, Wadi Haddada, George Habbasza – to fakty.

  Mało kto wie o tym, że 100 tysięcy nakładu antysemickiej "Rzeczywistości" na pniu wykupowała ambasada Syrii Było to w czasach gdy Breżniew kochał Asada. Jest na to ślad w papierach po SB.

  Antysemickie ukorzenienie Polaków miało służyć uniemożliwieniu porozumienia się pomiędzy polskim żywiołem niepodległościowym i syjonistycznymi budowniczymi państwa Izrael.

  Nietrudno zauważyć, że od wielu lat i Polska i Izrael maja wspólnego przeciwnika – różne mutacje wielkoruskiego imperializmu.

  Dziś również usiłuje się idiotycznie skojarzyć polskie środowiska niepodległościowe i patriotyczne z chorobliwym antysemityzmem. Warto zauważyć przy tym, że towarzystwo „Gazety Wyborczej” w żaden sposób nie jest reprezentatywne dla państwowotwórczych elit syjonizmu. Jeśli szukać paranteli tego grona, to raczej wśród wrogich idei państwa Izrael grup wywodzących się z ZSRR.

  http://foxmulder.blox.pl/2011/03/Witold-Gadowski-kto-skloca-Polakow-i-Zydow.html
 • @Talbot 19:10:19
  Talbocie... jak zwykle wymigałeś się wklejką, w dodatku sprzed 4 lat...

  W tym linku jest informacja:
  //Witold Gadowski, dziennikarz śledczy, były szef TVP1, fragment wypowiedzi dla portalu izrael.org.il://
  Ciekawe co jeszcze powiedział... to tylko fragment...
  Sam widzisz, a innym zarzucasz, że korzystają z ruskich portali...

  Uważasz, że nie mamy prawa niepokoić się wzrastającym w kręgach polskich podobno polityków, lobbowaniem czyli inaczej draństwem.
  To draństwo kazało im w nocy próbować przegłosować ustawę o prywatyzacji polskich lasów.
  Są przecież wiarygodne źródła o tym, że ich sprzedaż miała zaspokoić złodziejskie żądania żydków wobec Polski.

  A teraz chcą stworzyć nowe pisiorowe lobby żydowskie, czyli następni dranie przy korycie.

  A Ty nazywasz to antysemityzmem? !!
 • @Talbot 18:53:32
  Nieboraku,

  raz jeszcze powtarzam: zamiast epitetu i syjonistycznej etykiety wskaż na konkret!
 • @ZBYSZEK49 17:11:21
  bełkot
 • @Talbot 19:10:19
  Rosjanie?

  Znowu ruska agentura?

  Proszę to obalic

  http://maciejsynak.blogspot.com/p/50-pytan.html
 • @Astra 19:28:03
  Dzisiaj stwierdzenie, że w polskim parlamencie działa lobby żydowskie, jest antysemityzmem. Antysemityzmem jest negatywny stosunek Polaków do takich produkcji jak "Ida", czy "Pokłosie". Za antysemityzm postrzega się sprzeciw wobec urojonych przez Żydów należności w wysokości 65 miliardów dolarów, a już można zostać turbo antysemitą, jeżeli ktoś nie pokochał poezji taty nowej, pierwszej damy.
  Gadowski w swoim pierdzie uznaje za antysemitów również tych, którzy inaczej patrzą na Rosję niż on sam.
  W Polsce nie ma żadnego antysemityzmu. Polska to kraj chrześcijański, ufający Ewangelii.
  "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali."
  Ja właśnie kocham Żydów taką samą miłością, jaką oni darzą mnie i wszystkich innych Polaków.

  "Od dawna zbierałem się, aby napisać o tej cholernej chorobie – antysemityźmie – którą przemyślnie wszczepiła nam Rosja."

  Gadowski to błazen, jeśli wypisuje takie bzdety.
  Antysemityzm próbują nieustannie zaszczepić nam Żydzi.
  My o tyle jesteśmy w złej sytuacji, że przyjęliśmy ową nację pod swój dach. Semitom w takich okolicznościach jest o wiele łatwiej, przyprawić nam gębę antysemity.
  Mało tego, to ci sami Żydzi szerzą w Polsce rusofobię, a Gadowski niech będzie tego przykładem, a o panach Wildsteinie i Sakiewiczu, to nawet nie wspomnę. Jednak u nas rusofobia jest zalegalizowana, ale nie antysemityzm, który się nam na okrągło przypisuje i to przez tych, którzy polonofobię mają w genach.
 • @Astra 19:28:03
  "A Ty nazywasz to antysemityzmem? !!"

  Sam jestem chyba antysemitą, ale co ma antysemityzm wspólnego z lasami?
  Lasy to raczej filosemityzm.
  Chciałem tymi cytatami zwrócić uwagę na to, że wiele źródeł, nie tylko to zacytowane - twierdzi, że od czasów sowieckich po dzień dzisiejszy, Polska była oskarżana o antysemityzm. Proszę zwrócić uwagę na niby polskie strony internetowe kipiące antysemityzmem - Wolna Polska, która zamieszcza w większości artykuły pisane przez rosyjskich autorów,
  Czy to nie zastanawia, że Polacy są adresatami takich artykułów?
  To jest stara bolszewicka metoda skłócania narodów - dziel i rządź.
 • @Marx 8888 19:55:13
  Ech.....

  "Winien zbrodni jest ten, kto na tej zbrodni skorzystał"
  Dość ciekawe stwierdzenie. Czyli morderca ten bezpośredni nie jest winny?

  To stwierdzenie nie wyklucza zbrodniarza tylko daje wskazówkę, kto może być zbrodniarzem. I w tym sensie należy je rozumieć.

  Wyrywa pan kwestie z kontekstu - słowo syjonizm w mojej wypowiedzi pada w kontekście stosowania retoryki bliskiej antysemityzmowi.

  O jakich agentach pan pisze, bo nie rozumiem.

  "Co ma syjonizm i słowo żyd z antysemityzmem wspólnego?"

  nie chodzi o słowa, ale o kontekst wypowiedzi o charakterze antysemickim, w których padają takie słowa.

  Słowa same w sobie służą komunikacji.


  "To jak wg. szanownego pana nazywać osobę o pochodzeniu żydowskim."

  A co to ma do rzeczy?

  " syjonizm to pojęcie zawarte w encyklopediach i określające ideologię stworzoną przez rabina Jehuda Alkalai w 1834 "


  A widzi pan, a ja tego nie wiem, wg mnie terminu tego używają często ludzie w wypowiedziach, które często można by nazwać antysemickimi - i dlatego ja i wielu innych ludzi kojarzymy to słowo z takimi wypowiedziami.

  Powszechnie uważa się - a cały czas chodzi nam o powszechną informację, jaka jest między ludźmi - że taki termin jest bardzo często składową wypowiedzi antysemickich.

  Cały czas mowa o wypowiedziach w kontekście antysemickim, a nie akademickim, czy naukowym czy po prostu informacyjnym publicystycznym.
 • @Talbot 19:10:19
  Nieboraku,

  pleciesz jak chory na grypę jerozolimkę. Nie miejsce tu na długi wykład obalający twoje dyrdymały

  Na potrzeby obecnej dyskusji skwituję kilkoma zdaniami ten "twój antysemicki problem w wydaniu WPS".

  Naszego stowarzyszenia w ogóle nie interesują Żydzi jako tacy. Nie zasługują oni na większą, czy mniejszą uwagę niż jakakolwiek inna grupa etniczna, religijna, narodowa itd.

  My koncentrujemy się na problemach polskiego interesu narodowego, trwałości i rozwoju państwa polskiego w każdym jego wymiarze: politycznym, gospodarczym, kulturowym, demograficznym, bezpieczeństwa międzynarodowego i ładu wewnątrzkrajowego.

  Wszystkie środowiska, narody, narodowości, grupy kapitałowe, instytucje i osoby prywatne, które przeciwstawiają się aktywnie ( jawnie lub skrycie) lub działają wbrew polskiej racji stanu oraz narodowej tożsamości oraz dobrobytowi społecznemu Polaków i należytego funkcjonowania polskiego państwa- staramy się demaskować i zwalczać w miarę naszych sił oraz posiadanych środków.

  Za podstawę skuteczności takiego postępowania uznajemy działanie w sferze świadomości narodowej oraz zorganizowanych form samoobrony narodu przeciw zakusom wrogów. Nie czynimy tu żadnych różnic wobec jakiegokolwiek narodu, narodowości, grupy etnicznej, czy religijnej, jeśli jej system wartości i realne działania szkodziły lub szkodzą interesowi narodu polskiego i polskiego państwa.

  Bilans tysiącletnich doświadczeń w stosunków polsko-żydowskich uzasadnia nie tylko daleko idącą ostrożność, co do rzeczywistych intencji elit żydowskich wobec Polski i Polaków, co nie przeszkadza uznać, że były także liczne pozytywne przykłady koegzystencji dwóch narodów na wspólnej przestrzeni państwowo-kulturowej. Istnieją jednak bardzo liczne dowody na pasożytniczy, ekspoloatatorski, nielojalny, a nawet wręcz wrogi stosunek Żydów do państwa polskiego i polskiego narodu. Obecnie przybiera to nawet wyjątkowo groźną praktykę patrzenia na historię państwa polskiego z perspektywy historii "Żydów polskich". Jest to zakłamywanie historii i próba zmiany znaczeń historycznych i polskiej tożsamości narodowej i trwałości państwa polskiego.

  Środowiska żydowskie mają także własną historię. Pewną istotną cezurą w nowożytnej historii jest powstanie pod koniec wieku XIX idei syjonizmu, która jest rasistowskim, skrajnie szowinistycznym i de facto antycywilizacyjnym nurtem chorego mesjanizmu i wybraństwa.

  Idei syjonizmu i jego praktycznych przejawów w polityce, gospodarce i kulturze, my, środowisko WPS, jesteśmy nie tylko zdecydowanie przeciwni, a wręcz wzywamy do aktywnego zwalczania tego nurtu, jak każdego przejawu antyludzkiej i antycywilizacyjnej dewiacji i o cechach ludobójczych i kolonialnych ( z tych samych powodów zwalczamy szowinistyczny nacjonalizm ukraiński i ludobójczy, niemiecki faszyzm).
 • @Talbot 20:12:49
  //Lasy to raczej filosemityzm.//
  W wykonaniu "lobbystów" na pewno, ale tych co inaczej uważają już się nazywa antysemitami.

  // Proszę zwrócić uwagę na niby polskie strony internetowe kipiące antysemityzmem - Wolna Polska, która zamieszcza w większości artykuły pisane przez rosyjskich autorów,//

  A te pisane przez amerykańskich autorów to są ok? bo nie widzę różnicy.

  Nie zgadzam się z Tobą, że to bolszewicka szkoła skłócania narodów.
  Na nią jesteśmy odporni, za to na tą z drugiego końca globu niestety nie.
 • @Jinks 12:19:47
  Polska młodzież (bo to oni głosują na kogoś takiego jak Tusk, JKM, teraz Kukiz), jest już produktem NWO-wców.
  Kiedyś jeden z nich (już nie pamiętam który) powiedział: "dajcie mi młodzież a zmienią świat nie do poznania".
  Niestety, polska młodzież w odróżnieniu od tej rosyjskiej, jest już pełną gębą europejska (z tą całą europejską zarazą). Ale czy to nie jest czasami także i nasza wina (rodziców i dziadków tej młodzieży)?
 • @Jan Paweł 21:16:25
  //Niestety, polska młodzież w odróżnieniu od tej rosyjskiej, jest już pełną gębą europejska (z tą całą europejską zarazą).//

  Taaaak.. rosyjska młodzież jest inna, nigdy by nie zagłosowała na Kukiza :)

  Na szczęście polska młodzież na Putina też nie będzie głosować... i to na pewno jest wina rodziców, a zwłaszcza dziadków.
  Pewnie tym swoim wnukom opowiedzieli swoje "rosyjskie historie"... jak mogli popełnić taki błąd wychowawczy ! :))))))))))))))))))))))))))
 • @Astra 21:25:22
  Astro, nie ironizuj.
  Putin póki co, w polskich wyborach nie startuje i ja osobiście postrzegam to jako stratę i bynajmniej nie dla Putina. Żebyś mnie dobrze zrozumiała, to dodam, że chodzi mi o kogoś takiego jak Putin, ale Polaka.
  Jan Paweł ma rację. W poprzednich wyborach parlamentarnych Palikot wśród brytyjskiej Polonii zdobył 17,1% poparcia, a PO poparło 53,9%.
  W wyborach prezydenckich w tym roku aż 53,41% Polaków na wyspach poparło Kukiza, więc słabe argumenty przedstawiasz przeciwko temu, co pisze Jan Paweł.
  Jakie wartości przedstawia Kukiz?
  Żadne, więc i ci, którzy na niego głosowali, nie przedstawiają żadnej wartości i w dużej mierze wynika to z tego, jakie wartości wpoili tym młodym ludziom rodzice. Zapominasz o tym, jak wiele jest w Polsce resortowców, spadku po komunie.
  Myślisz, że cała pezetpeerowska swołocz, ubecja, milicja, LWP, ORMO i ZOMO nie rozmnażała się? A taką Olejnik, to co, bocian przyniósł? A kim był tatuś Monisi?
  Rosyjska młodzież jest dzisiaj inna, choćby dlatego, że nie toleruje pedalstwa i nie łyknie przekazu Wojewódzkiego, że flagę narodową można wsadzać w psie gówno. Na Kukiza też by nie zagłosowała. Putin rosyjskiej młodzieży daje dumę z faktu bycia Rosjaninem, a my póki co, zezwalamy na tęczowe gówno na Placu Zbawiciela w stolicy.

  Pozdrawiam!
 • @Jan Paweł 21:16:25
  Rzecz w tym, że jacy byli rodzice za komuny, to takie wpajali wartości potomstwu. Swołoczy było tak dużo, że dzisiaj gros młodzieży myśli resortowo.
  Nie są winni nasi dziadkowie i rodzice, a ICH dziadkowie i rodzice. Niestety podział w Polsce jest tak duży, że już dawno podzieliłem społeczeństwo na my i oni. Ćwierćwiecze rządów postkomuny jednoznacznie świadczy o tym, że oni są silni. Starczy sił Polakom, aby zmienić obecna postać rzeczy?
 • @Jinks 22:03:31
  //Putin rosyjskiej młodzieży daje dumę z faktu bycia Rosjaninem, a my póki co, zezwalamy na tęczowe gówno na Placu Zbawiciela w stolicy.//

  Wiesz co? A ja uważam, że nasza młodzież jest o wiele więcej warta od tej ruskiej i tyle !
  Dlaczego? bo podobnie jak mojemu pokoleniu, nikt nie musi nam tej dumy dawać... ona w nas po prostu jest !

  //Jakie wartości przedstawia Kukiz?
  Żadne, więc i ci, którzy na niego głosowali, nie przedstawiają żadnej wartości//
  Nooo pojechałeś... nie ma co... nie odważyłabym się tak oceniać innych :((
 • @Jinks 22:10:44
  Myślę, ze my i nasi rodzice mieliśmy świadomość dzisiejszego Ruchu Narodowego. Symbole tego myślenia to np takie hasła jak "a na drzewach zamiast liści..". Tylko ci nasi rodzice nie widzieli tego że...
  wszystkie szkoły na porządnym (nie takim jak teraz) poziomie ta "komuna" dała Polakom za darmo, podczas kiedy oni nierzadko potrafili tylko pisać i rachować, służba zdrowia także była na poziomie o wiele lepszym niż dzisiaj i pewnie lepszym niż przed wojną. Nie widzieli tego, że wszyscy mają pracę, nikt nie głoduje że o innych zdobyczach socjalnych to już nie wspomnę. Gdzie tam przed wojną zwykły jakiś tam robotnik jeździł na wczasy (tak jak zresztą obecnie). Polacy z baraków, mieszkań które zajmowało parę rodzin, przeprowadzali się do komfortowych mieszkań spódzielczych, gdzie teraz spółdzielczość się niszczy. Polacy dostawali tereny pod ogródki działkowe, które teraz im się zabiera itd, itd, itd...
  Owszem, były także i tzw wypaczenia, ale to wszystko dało się naprawić i sukcesywnie się naprawiało.
 • @Jinks 22:10:44
  Astra jest najlepszym przykładem bezmyślnego Ruchowo-Narodowego myślenia typu "precz z komuną" w domyśle, precz z pracą dla wsystkich, precz z darmową na wysokim poziomie edukacją itd, itd, itd:-)
  Można dzisiaj się już tylko z tego śmiać... przez łzy...
 • @Astra 22:23:00
  Mówimy o dwóch innych rzeczach.
  Ja nigdzie nie napisałem, że nasza młodzież jest mniej warta od jakiejkolwiek innej.
  Ta duma może być w Tobie, ale niekoniecznie w Wojewódzkim, który jednak jest autorytetem dla sporej rzeszy polskiej młodzieży, żeby nie rzec, idolem.
  Czy wiesz, że 80% polskich przepisów pochodzi z Brukseli? To Cię napawa dumą?

  Co do moich ocen, to jak mam oceniać przygłupów?
  Czytałaś to:

  http://kontrowersje.net/ja_wam_wszystko_wy_piewam_pawe_ek_kukiz_czyli_jurek_owsiak_i_r_bta_co_chceta_ii

  Ja mam być dumny?
  Nie chcę się oszukiwać i trwać w iluzji.
  Jeżeli w historii mieliśmy piękne karty, tak dzisiaj jesteśmy w usraelskiej dupie i nijak nie napawa mnie to dumą.
 • @Jan Paweł 22:39:45
  Sam jesteś "bezmyślnym przykładem" !!
 • @Marx 8888 22:43:25
  A ja myślę, że jest lepsza, można mi mieć własne zdanie? :)
 • @Jinks 22:53:25
  masz rację. Gdyby byli mądrzy to takiego owsika pogonili by gdzie pieprz rosnie a kukiza, to w najlepszym wypadku zagonili na estradę, chociaż niech on może już lepiej i tutaj da sobie spokój.
  Co oni myślą, że by kandydować na prezydenta to wystarczy wyśpiewać parę piosenek? i wykuć na pamięć parę sloganów
 • @Astra 22:54:49
  masz może jakieś argumenty, czy tylko inwektywy?
  Staram się być dżentelmenem i nie bluzgać kobiet:-) ale...
  To Twoje myślenie (nie tylko Twoje, bo kiedyś i moje i większości Polaków), było i jest po prostu dla Polski, tragiczne.
  Pozdrawiam:-)
 • @Jinks 22:53:25
  No więc.. przeczytałam ten zalinkowany materiał i nie podoba mi się..

  //Pawełek ze swoją obrotowością praktykowaną przez 30 lat sprzeda każdego i wszystko, byle się utrzymać na topie sławy. //

  A co? on jest wizjoner? wszystkie rozumy zjadł?
  Może dajmy mu szansę co? Zobaczmy z kim będzie ten swój ruch budował?
  A o Matce Kurce też brzydkie rzeczy piszą :))

  Wiem, że wszystkie przepisy narzuca Bruksela, już nieraz wspominałam, że głosowałam przeciw wejściu do tego kołchozu.. i tutaj akurat dzisiejsi młodzi zostali ugotowani juz lata temu..
 • @Jan Paweł 23:04:00
  To słabo się starasz, bo właśnie sobie "bluzgnąłeś" a ja tylko Ci "odpowiednio" podziękowałam :)

  //To Twoje myślenie (nie tylko Twoje, bo kiedyś i moje i większości Polaków), było i jest po prostu dla Polski, tragiczne.//

  Taak? znaczy zmieniłeś zdanie :) ale ja tempa jestem i zdania nie zmieniam, podobnie jak wielu z nas i uważam... chyba mi można? że tragedią Polski są właśnie tacy którzy zbyt często zdanie zmieniają...

  Również pozdrawiam :-)
 • @Astra 23:07:53
  Astro, Ty poważnie z tym dawaniem szansy Kukizowi?
 • @Jinks 23:16:19
  Jak najbardziej poważnie, tak już mam :)) :)
  A komu ją mamy dać? Zobaczmy z kim będzie współpracował..
 • @Astra 23:12:44
  Astro, tylko osioł nie zmienia zdania:-)
  Dobrej nocy:-)
 • @Astra 23:23:06
  "Zobaczmy z kim będzie współpracował.."

  No nieźle. To Ty eksperymenty chcesz robić na żywym organizmie?
  Z agenturą będzie współpracował. Z nikim innym.
  Niby jesteś dumna, a alkoholika na premiera lansujesz?
  Gostek różni się od Palikota tylko tym, że Palikot machał lateksowym kutasem, a Kukiz macha JOWami, czyli tym samym.
 • @Jinks 23:32:48
  PS To i chyba różnicy żadnej nie ma.
 • @Jan Paweł 23:24:42
  Osioł to mądre i uparte zwierzę, tylko że większość ludzi nie ma o tym pojęcia :-)

  Również Dobrej nocy :-)
 • @Jinks 23:32:48
  Widzisz Jinksie, ja znam wady Kukiza, ale moim zdaniem (żeby nie było, ja na niego nie głosowałam :) - no więc moim zdaniem, Polacy pokazali środkowy palec rządzącym i pisowskiej "opozycji" też !

  Czy mieli rację? może nie, ale jednak sprzeciwili się obecnemu układowi, tak uważam.
  Dlatego nie tylko ja, ale wielu z którymi rozmawiam ma podobne zdanie.

  W Polsce na żywym organizmie to eksperyment trwa od ponad dwudziestu lat... to jest cud, że okaleczeni, ale jeszcze żyjemy ...
 • @Marx 8888 20:34:11
  Wyrywa pan zdania z kontekstu


  "Kto pisze o syjonizmach i żydach, ten wpisuje się w wylansowany kontekst o antysemityźmie i tym samym odstrasza czytelnika od np. Neonu - piszę te słowa właśnie w kontekście dużej dawki takich tekstów, które w tytule nawiązują do tych dwóch pojęć i które ostatnio obficie pojawiają się na Neonie, często tylko w tytule nimi epatując, same zaś teksty to rodzaj pieniactwa tudzierz oszołomstwa."

  " Powszechność danego słowa bądź stwierdzenia w dużej mierze zależy od środowiska w którym się przebywa i nie jest to miara uniwersalna."

  - mowa o internecie i jego "niezależnych" stronach.
 • @Astra 23:43:39
  Dwadzieścia lat, to my mieliśmy, ale wolności od 1918 do 1939 roku, a eksperyment trwa już niemal ćwierć milenium i niczego się przez ten czas nie nauczyliśmy. Niczego!!! A przykładem tego nich będzie poparcie dla Kukiza, który i tak nic nie znaczy, ani znaczył nie będzie na polskiej scenie politycznej. Wygra PO po fuzji z Nowoczesną PL, albo PiS przy usraelskim wsparciu. Inna opcja nie istnieje, choć osobiście stawiam na ten pierwszy wariant.
 • @Maciej Piotr Synak 00:09:39
  Bardzo się wzruszyłam Pańską troską o poczytność NEonu i innych niezależnych mediów, ale niezależność niezależnych mediów polega na tym, że rzeczy nazywane słą po imieniu.

  Syjoninizm, owszem, jak najbardziej istnieje, nie jest patriotyzmem, skoro wielu religijnych żydów się od syjonizmu odcina i go potępia, a nadto, liczna grupa syjonistów nie jest żydami, a przynajmniej nie oficjalnie.

  Nazywanie poczynań syjonistów nie ma absolutnie nic z antysemityzmem, taj samo jak protest przeciwko dyktaturze Obamy nie ma nic wspólnego z rasizmem.

  Jeśli już jesteśmy tacy akuratni, to szanowny Pan miał zdaje się na myśli antyjudaizm, nie antysemityzm, bo Arabowie także są semitami. Rzec można, najbardziej antysemickie jest założone, finansowane i kierowane przez syjonistów państwo Izrael, które dąży do unicestwienia Palestyńczyków, którzy właśnie są Semitami.

  Bardzo się cieszę, że na NEonie i innych mediach alternatywnych jeszcze ciągle nie panuje orwellowska zasada popierania idei jedynie słusznych, ani też nie zacienia myśli bełkotliwa nowomowa politycznej poprawności, którą Pan usiłuje tutaj narzucić i że można krytykować poczynania syjonistów, nawet ryzykując, że niektórzy ludzie żyjący w świecie iluzji i twierdzący, że syjonizm nie istnieje, nie przeczytają jakiegoś artykułu.

  Jak to mówią, można konia przywieźć do źródła, ale nie można go zmusić do picia.
 • @Maciej Piotr Synak 00:09:39
  :) Dodatek muzyczny
  https://www.youtube.com/watch?v=aOl4oeHZnBk
 • @Maciej Piotr Synak 15:42:28
  Postawione pytania traktuje jako retoryczne i nie mam watpliwosci, ze zna Pan wszystkie odpowiedzi. Powiem wiecej,nie mam zadnych watpliwosci, ze wyroznia Pan odpowiedzi dla insider'a (z panskiej perspektywy , - "jednego z nas") jak rowniez odpowiedzi dla naiwnych i ufnych gojow.
  Pomimo to - odniose sie do tych pytan.

  Pytanie:
  "A zna Pan jakieś polskie strony, na których byłoby krok po kroku wyjaśnione jak przejmują władzę, sabotują państwo i dokładnie opisane dlaczego autor takiego opracowania uważa, że robią to z pobudek ideowych - z powodu narodowości?"
  Odpowiedz:
  Kpi Pan, czy o droge pyta? Historia Ludzkosci jest historia konspiracji.Jednych udanych, - innych nie koniecznie.

  "Konspiracja (łac. conspiratio), podziemie, spisek – ogólnie: tajemnica lub tajna organizacja; w dziedzinie politycznej, wojskowości, przedsiębiorczości i in.: tajna działalność skierowana przeciwko istniejącej władzy, konkurencji gospodarczej, obywatelom, okupantom i in. prowadzona przez organizacje polityczne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje zbrojne i in."

  Z natury rzeczy sa one tajne. Niektore, z nich zostaly odkryte, inne nadal gina w mroku. Czasami zdarza sie, ze zostaja upublicznione, co nie znaczy wiarygodnie; historie bowiem zwyciezcy pisza jak im wygodnie (vide Trybunal Norymberski.
  Zdarza sie, ze dociekliwi badacze -okreslani mianem "historykow rewizjonistow" (jak brytyjczyk David Irving), probuja rozwiklac starannie poukrywane tajemnice i srodze za to placa, zwlaszcza, kiedy dochodza do istotnie roznych konkluzji wobec
  prawd objawionych na uzytek gminu np. przez przemysl holocaustu. Prosze zwrocic uwage na postepujaco malejaca (zweryfikowana) liczbe ofiar pochodzenia zydowskiego (w wiekszosci z polskim obywatelstwem). Prosze mi wyjasnic zonglerke identyfikacyjno-statystyczna; jak ofiara to zyd a jak sprawca to Polak.

  Pytanie:
  "Winien zbrodni jest ten, kto na tej zbrodni skorzystał.
  Jest to gdzieś dokładnie opisane?"
  Odpowiedz: - w kazdym kompendium kryminologicznym. Klasyczny motyw korzysci, b.czesto przyczynia sie do wykrycia sprawcy zbrodni.
  ----------------

  Moje kontrpytania:
  -Wiem, gdzie moge kupic koran, biblie w roznych wariacjach schizmatycznych. Staralem sie takze nabyc talmud. Odwiedzilem szereg ksiegarni (takze internetowych). Wszedzie "czeski film" potraktowali mnie jak glupa. Niby dorosly a zadaje glupie pytania. Moze Pan mi odpowie jak to sie dzieje, ze ta lektura jest dostepna jedynie dla wtajemniczonych. Konspiracja czy jak?
  Zechce mnie Pan oswiecic?

  - Jak to sie dzieje, ze termin "antysemita", wbrew zrodloslowiu odnoszacemu sie do zbiorowosci etniczno-plemiennej na Bliskim Wschodzie (technicznie dla Azjatow z Azji Mniejszej), zostal naduzyty i zawlaszczony na wylaczny uzytek tylko przez jedna grupe religijno-plemienna, opetana zadza wladzy i posiadania.

  -Czy zechce mi Pan wskazac jakies slady "dobra" pozostawione przez rzeczona zbiorowosc i zaswiadczone historycznie w swiadomosci i ocenie narodow -gospodarzy goszczacych koczownicza zbiorowosc.

  - Czy moze mi Pan wskazac jeden kraj w Europie gdzie zydowska obecnosc jest wspolczesnie autentycznie postrzegana, jako pozadana a jej przedstawicele lubiani. Wykluczam "opinie" podstepnie osadzonego obcoplemiennego aparatu wladzy, jak np. powszechne w bylych "demoludach", w pozostalych,w roznym stopniu "skanalizowanych" (od kanalii) krajach.
  Patrzac w retrospektywie; jak to jest, ze we wszystkich krajach, na przestrzeni dziejow, wszyscy sie zmowili zeby Zydow znienawidziec. Opetalo ich czy jak? A niech Pan doliczy do nich wzrastajaca liczbe Zydow- "self-haterow".

  - Jak Pan ocenia zbiorowosc koczownicza, ktora przykladowo zmonopolizowala handel niewolnikami slowianskimi (ca 1000 lat temu) i czarnoskorymi ( w XVIII i XIX w). Jak Pan ocenia fakt wspolczesnego zmonopolizowania przemyslu pornograficznego i prostytucji przez przedstawicieli tej samej grupy etnicznej?

  - Jak tlumaczy Pan przywlaszczenie ziemi palestynskiej?

  - Prosze wymienic nazwisko jednego ministra spraw zagranicznych lub prezydenta w Polsce, po 1989 r, ktory nie bylby Zydem lub skoligaconym z zydostwem?

  -Prosze wymienic jeden kraj w Europie, ktory pod rzadami zydowskimi rozwinal sie gospodarczo z korzyscia dla ogolu mieszkancow.

  - Prosze wyjasnic dlaczego w Niemczech przed -hitlerowskich nie bylo nawet jednego banku , ktory nie bylby wlasnoscia zydowska, podobnie jak tytulu prasowego.

  -Prosze odpowiedziec ile razy i dlaczego wypedzono Zydow z Anglii, podobnie, jak z innych krajow europejskich?

  -Wiadomo z grubsza ilu zydow w czasie II Wojny uratowali Polacy (drzewa, upamietniajace sprawiedliwych wsrod narodow swiata) i wiadomo, jakimi konsekwencjami byl taki czyn zagrozony w razie wykrycia przez Niemcow.
  Czy wiadomo ilu Polakow uratowali Zydzi w czasach represji przez aparat stalinowski i lokalny po wojnie, nadreprezentowany przez funkcjonariuszy pochodzenia zydowskiego?

  - Jak to wytlumaczyc, ze w ksiazkach laureata Nobla Isaaca Bashevisa Singera, urodzonego na ziemiach polskich, pod zaborem rosyjskim zamieszkalych przez Polakow, nie ma ani jednej postaci polskiej. Autor zyje, mieszka, podrozuje po kraju w ktorym nie dostrzega Polakow. Literalnie zadnego. Sa przezroczysci.

  - Jak wytlumaczyc, ze wspolczesna mafia w USA opanowala ten kraj w takim stopniu i z taka efektywnoscia, ze w porownaniu z nia jej poprzedniczka, mafia wloska, wspolczesnie potocznie nazywana jest skautingiem.

  -Prosze podac nazwiska i liczbe zydowskich generalow i funkcjonariuszy w sluzbie hitlerowskiego aparatu przemocy.


  Liste pytan, moglbym ciagnac w nieskonczonosc. Tylko po co? naiwnych juz nie ma. Milego dnia zycze.
 • @Lotna 10:38:42
  Cieszę się z tak spokojnego nienapastliwego komentarza.

  Można pisać o tych sprawach spokojnie, prawda, bez nienawistnych wtrętów, bez wpisów uważanych za nienawistne, prawda?

  "Jeśli już jesteśmy tacy akuratni, to szanowny Pan miał zdaje się na myśli antyjudaizm, nie antysemityzm, bo Arabowie także są semitami. "

  No właśnie cały czas rozmawiamy o wiedzy powszechnej, czyli niekoniecznie wartościowej, właściwej - oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Arabowie to semici, i wiem, że nie w tym kontekście funkcjonuje słowo antysemityzm.  Zawsze chodzi o KONTEKST.


  "którą Pan usiłuje tutaj narzucić i że można krytykować poczynania syjonistów,"


  Nie narzucam, tylko dyskutuję o tym i zwracam uwagę na kontekst - że często słowo to występuje w treściach o charakterze antysemickim i tak jest powszechnie odbierane.

  Cały czas rozmawiamy o wiedzy powszechnej, czyli niekoniecznie wartościowej, właściwej, precyzyjnej.

  Proszę napisać spokojną analizę nt. syjonizmu - a chętnie ją przeczytam.

  W całej tej dyskusji cały czas to podkreślam - chodzi o kontekst i napastliwy język o charakterze antysemickim.....

  Ile razy można ciągle o tym pisać...
 • @1abezmetki 11:33:45
  Chciałem zauważyć, że ja tu piszę trochę skrótowo, hasłowo.

  "Kpi Pan, czy o droge pyta? Historia Ludzkosci jest historia konspiracji.Jednych udanych, - innych nie koniecznie."

  Nie trzeba mi tłumaczyć, czym jest konspiracja.

  Pomimo konspiracji nakreśliłem w swoich tekstach symptomy i metody działania werwolfu - proszę o wskazanie mi podobnego opracowania nt. tzw. syjonizmu i proszę się nie zasłaniać konspiracją.

  Skoro tyle osób krzyczy o złym syjoniźmie, to trzeba mieć coś co pokaże, że jest on zły.
  Ja nie znam takiego opracowania, dlatego mówię o złym zachodzie, albo o złych klanach bankowych - też w istocie opieram się na wiedzy powszechnej, ogólnej.

  Ale żeby pokazać palcem okresloną grupę i ideologię - proszę o konkrety.

  ---------------

  Pytanie:
  "Winien zbrodni jest ten, kto na tej zbrodni skorzystał.
  Jest to gdzieś dokładnie opisane?"
  Odpowiedz: - w kazdym kompendium kryminologicznym. Klasyczny motyw korzysci, b.czesto przyczynia sie do wykrycia sprawcy zbrodni.  "Winien zbrodni jest ten, kto na tej zbrodni skorzystał. - to jest właśnie takie hasło, które każdy rozumie, więc go nie rozwijam, bo to "Klasyczny motyw korzysci, b.czesto przyczynia sie do wykrycia sprawcy zbrodni" następne zdanie : Jest to gdzieś dokładnie opisane?

  jest odsunięte od tego poprzedniego i funkcjonuje niezależnie, po prostu kontynuuję wcześniejszą myśl.
 • @1abezmetki 11:33:45
  Kontrpytania proszę opracować za pomocą konkretów - może powstanie z tego coś, czego oczekuję i o czym cały czas rozmawiamy?
 • @Maciej Piotr Synak 12:43:33
  Zechce Pan wybaczyc, reguly tej gry znam, zas moj czas i cierpliwosc nie sa nieograniczone.
  Klaniam.
 • @Lotna 10:38:42
  Czytam tu wiele komentarzy usiłujących odrzucić bełkotliwo-mataczący komentarz macieja piotra o występujacych na tym portalu "oznakach antysemityzmu' i jego wzruszajacej troski o poczytnośc potralu.
  Celem tego komentatora było właśnie wywołanie tematu "polskiego antysemityzmu " i międlenie go w sposób przyprawiajacy o mdłości.
  Twój komentarz winien być jedyny i ostateczny. Jest czytelny i jasny chyba nawet dla macieja. Pod warunkiem ze kieruje tym Panem tylko troska o jakość i niezależnośc mediów w Polsce.
  Mam zupełnie inne odczucia.
 • @All
  genialna notka! może pod względem merytorycznym to taki Alex Jones, ale wartością jest dyskusja. Dla mnie wartością portalu jest ilość komentarzy wielokrotnie przewyższający samą notkę.. Mimo wszystko uważam, że na Neonie mamy mądrych interlokutorów. Portal żyje dyskusją, szczerze przyznam, że wchodzę na notki gdzie jest ożywiona dyskusja i wolę czytać komentatorów niż pisarzy (brak czasu aby ogarnąć wszystko).
  Największą wartością notki jest obnażenie się Talbota i Synaka.. wiedziałem to dawno, a tu czytelnicy mają wyjątkową okazję dowiedzieć się kto i po co propaguje zakłamane słowo "antysemityzm". Cieszę się bardzo, zadaniowanych antyantysemitów (filosemitów/chazarów) odkryto i jest to niepomierna wartość. Cieszę się bardzo, ale Neon to nie Polska, o ile społeczność Neonowa zrozumie co napisałem, to Polacy czczący Wałęsę, Piłsudskiego, Wojtyłę i ostatnio Bartoszewskiego będą mieli mnie za debila - ich strata, że Polak mają wpisane tylko w dowodzie..
 • @ZBYSZEK49 13:42:44
  Jak chce pan coś powiedzieć, to proszę najpierw obalić merytoryczną zawartość moich komentarzy.

  Z drugiej strony, skoro ktoś moje komentarze nazywa bełkotem, znaczy, że i tak nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

  Wracaj pan na onet, tam są teksty proste - jak mniemam odpowiednie dla pańskiego ilorazu i tam sobie komentuj.
 • @wk..ny 18:23:30
  Ja się nie obnażam - i proszę mnie nie zrównywać z Talbotem, nie życzę sobie.


  I co niby wiedziałeś od dawna?
  Nic nie wiesz, tylko z notatnika chwyty erystyczne stosujesz.

  Chcesz się wypowiedzieć - to się merytorycznie odnoś do tekstów i komentarzy.

  Nie potrafisz - to wracaj na onet, tam jest twoje miejsce.

  Albo złóż zażalenie do pryncypała, że nie dajesz rady.
 • @ZBYSZEK49 17:11:21
  Super odpowiedź. Dziękuję. Ten Maciej Piotr Synak, to wyjątkowo bezczelny, żydowski typek!! Bravo, za interwencję. Była niezbędna, aby żydowskiego, talmudycznego wyznawcę, przepędzić na właściwe tory (do Izraela z takimi pouczeniami). Ostro napisałam, ale taki żydek, to jeśli napisze się delikatniej, to nie zrozumie. :D
 • Podziekowanie...
  Wielkie dzieki wszystkim Gosciom za liczna obecnosc a Uczestnikom debaty na moim debiutanckim blogu - gratulacje z tytulu wysokiego poziomu wiedzionych sporow, wyrazanych - w wiekszosci - argumentacja wobec opinii oponenta - a nie ad personam.
 • @Krystyna Trzcińska 00:04:04
  No, tak, to są właśnie wpisy niby oszołomów, w których chodzi o to, aby przekonać czytających, że Polacy to jakoby antysemici i oszołomy

  - oszołomstwo - bo nazywa mnie jakimś talmudystą
  - oszołomstwo - bo wietrzy spiski i wierzy w teorie spiskowe
  - antysemita - bo określenia "żydowski" traktuje jako obelgi

  Ja i tak wiem, że 90% tekstów na Neonie to produkcja niemieckiej agentury - upadł mit ruskiej agentury, która jakoby rządzi Polską (bo rząd Polski jest przeciw Rosji, a nie razem z Rosją przeciw zachodowi) to trzeba zasypać ludzi mitami o żydowskiej agenturze.

  Byle nie ukazywały się teksty o niemieckiej. Ani jeden tekst nie może się ukazać, a jakoś trzeba wytłumaczyć obecną sytuację w Polsce - stąd tyle antysemickich wpisów, szczególnie w tytułach.
 • @Maciej Piotr Synak 14:10:10
  Zmobilizuj się chłopie intelektalnie ,bo z każdym nastepnym komentarzem, wychodzi z ciebie brak podstawowej umiejętności formułowania sensownych, ale i poprawnych stylistycznie zdań w jezyku polskim.
  Nie wiem dlaczego ale przy czytaniu twoich komentarzy, nasuwa mi się obraz osobnika z filmu Rejs, o haczykowatym nosie i klatce piersiowej sześciolatka, brodzacym po mieliznach Wisły z Tymem i snującym swoje talmudyczne madrości.
  Ty i tak wiesz "że 90% tekstów na Neonie to produkcja niemieckiej agentury"
  Czy nie dociera do was mojżeszowych, że to nie "agentura ruska , czy agentura niemiecka zaczyna dominować na wolnych polskich portalach, a są to coraz liczniej, lepiej rozumiejący i widzący żydo-medialne matactwa Polacy ?
  Straciłeś dzień biedaku na próbę zamataczenia spraw oczywistych .
  Bez widocznego skutku.
  Poproś szefostwo o mniej odpowiedzialną intelektualnie pracę.
  Zyjesz w medialnym matrixie.
  To się może odbić niekorzystnie na twoim zdrowiu. Zadbaj o siebie.
 • @ZBYSZEK49 17:54:26
  Widzę, że nie zrozumiałeś, więc powtarzam.

  "Jak chce pan coś powiedzieć, to proszę najpierw obalić merytoryczną zawartość moich komentarzy.

  Z drugiej strony, skoro ktoś moje komentarze nazywa bełkotem, znaczy, że i tak nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

  Wracaj pan na onet, tam są teksty proste - jak mniemam odpowiednie dla pańskiego ilorazu i tam sobie komentuj."  Spróbuj sobie to kilka razy powtórzyć, może w końcu dotrze.


  P.S.
  Tzw. wolne portale to istne kombajny, które w istocie obsługuje kilku ludzi, bo jeden nie nadążyłby pisać tekstów, TŁUMACZYĆ i publikować teksty z obcojęzycznych stron, moderować forum i komentarze pod artykułami.

  To w istocie robota 24h na dobę, jak jeden człowiek może coś takiego obrobić i jeszcze prowadzić własne życie, pracować, jeździć po kraju po świecie?

  Z czego oni żyją?
  Kto im płaci za prowadzenie takiego portalu?

  Nie ma czegoś takiego, jak wolne polskie portale. Kto tak uważa, ten nie ma pojęcia jak działa agentura.


  A tobie jeszcze raz przypominam - jak nie wyrabiasz to zgłoś się do swego pryncypała, niech cię przerzuci na inny odcinek - macie przecież wiele "wolnych portali" na których można się podszywać pod "niezależnych blogerów" albo zwyczajnie trollować, bo twój poziom intelektualny na nic innego ci nie pozwala.
 • @Maciej Piotr Synak 18:35:28
  Jesteś załośnie rozczarowujący . Budowa i styl zdań w moim pieknym polskim jezyku , w twoim wykonaniu razi jak mowa dziecka z Downem. Nie sądze by dalsza dyskusja z toba coś w tobie zmieniła, stała się dla ciebie, przyczynkiem do zobaczenia innego, nie zmanipulowanego zbrodniczym syjonizmem swiata.
  Chyba widzisz i czujesz to że uczenie się na siłę, dla zadaniowych celów, pieknego polskiego jezyka w twoim przypadku odnosi mizerne efekty.
  Nie zrobi się z muła pawia, przez zatkniecie mu w d.. pawiego pióra
  Zycze dobrej spokojnej nocy . Prawda wyzwala !!!
 • @ZBYSZEK49 20:12:42
  "Budowa i styl zdań w moim pieknym polskim jezyku "

  Rozumiem, że brak "ę" i to wielokrotne, a także "ą" i "ś" oraz brak przecinków jest aluzją do twego prawdziwego stosunku do języka polskiego.


  "Nie sądze by dalsza dyskusja z toba coś w tobie zmieniła, stała się dla ciebie, przyczynkiem do zobaczenia innego, nie zmanipulowanego zbrodniczym syjonizmem swiata."

  To zdanie to oczywiście bełkot, bo ja przecież nie uważam, że świat jest zmanipulowany, jak to piszesz: " zbrodniczym syjonizmem".
  Potwierdza tylko moje spostrzeżenie, że jesteś wyjątkowo głupi i nie potrafisz czytać ze zrozumieniem.

  Ten "zbrodniczy syjonizm" to chyba otwarty antysemityzm w twoim wykonaniu, czyż nie?


  Jestem pewien, że pewnego dnia spotkamy się.
  A wtedy nie będę już z tobą dyskutować.

  Do zobaczenia, pajace.
 • @Maciej Piotr Synak 21:20:41
  "Jestem pewien, że pewnego dnia spotkamy się.
  A wtedy nie będę już z tobą dyskutować "

  Małe straszonko chłopczyku ? Nawet nie zabawne. Żałosne !!!

  A czyż nie mialem racji pisząc "Nie zrobi się z muła pawia, przez zatknięcie mu w d.. pawiego pióra" ?
 • @ZBYSZEK49 07:25:49
  Jakie straszonko?

  Spotkamy się, kiedy zajdą zmiany.
  A wtedy nie będziemy dyskutować.

  Gdzie tu widzisz "straszonko"?

  Masz manię prześladowczą.

  Najpierw o syjonistach, to może teraz napiszesz coś o cyklistach?
 • @Maciej Piotr Synak 15:09:43
  Człowieku, ty puchu marny! Przeczytaj i zauważ, jakie na pewno zajdą zmiany i czy znajdziesz dla siebie schronienie? Czy ten Psalm jest skierowany również do ciebie? Jak myślisz?

  PSALM 37(36): 1-40 Los złych i dobrych

  1 Dawidowy. Nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców
  ani nie zazdrość niesprawiedliwym,
  2 bo znikną tak prędko jak trawa
  i zwiędną jak świeża zieleń.

  3 Miej ufność w Panu i postępuj dobrze,
  mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.
  4 Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.

  5 Powierz Panu swoją drogę
  i zaufaj Mu: On sam będzie działał
  6 i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  a słuszność twoja - jak południe.

  7 Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj!
  Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze,
  na człowieka, co obmyśla zasadzki.

  8 Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość;
  nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu.
  9 Złoczyńcy bowiem wyginą,
  a ufający Panu
  posiądą ziemię.

  10 Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy:
  spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
  11 Natomiast pokorni posiądą ziemię
  i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

  12 Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
  i zgrzyta na niego zębami.
  13 Pan śmieje się z niego,
  bo widzi, że jego dzień nadchodzi.

  14 Występni dobywają miecza,
  łuk swój napinają,
  by powalić biedaka i nieszczęśliwego,
  by zabić tych, których droga jest prosta.
  15 Ich miecz przeszyje własne ich serca,
  a ich łuki zostaną złamane.

  16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
  niż wielkie bogactwo występnych,
  17 bo ramiona występnych będą połamane,
  a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.

  18 Pan zna dni nienagannych,
  a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;
  19 w czasie klęski nie zaznają wstydu,
  a we dni głodu będą syci.

  20 Występni natomiast poginą;
  wrogowie Pana
  jak krasa łąk zwiędną,
  jak dym się rozwieją.

  21 Występny pożycza, ale nie zwraca,
  a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
  22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię,
  przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

  23 Pan umacnia kroki człowieka
  i w jego drodze ma upodobanie.
  24 A choćby upadł, to nie będzie leżał,
  bo rękę jego Pan podtrzymuje.

  25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
  a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
  ani potomstwa jego, by o chleb żebrało.
  26 Lituje się on w każdym czasie i pożycza;
  potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.

  27 Odstąp od złego, czyń dobro,
  abyś mógł mieszkać na wieki,
  28 bo Pan miłuje sprawiedliwość
  i nie opuszcza swych świętych;

  nikczemni wyginą,
  a potomstwo występnych będzie wytępione.
  29 Sprawiedliwi posiądą ziemię
  i będą mieszkać na niej na zawsze.

  30 Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
  i język jego mówi to, co słuszne.
  31 Prawo jego Boga jest w jego sercu,
  a jego kroki się nie zachwieją.

  32 Występny czatuje na sprawiedliwego
  i usiłuje go zabić,
  33 lecz Pan nie zostawia go w jego ręku
  i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem.

  34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,
  a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;
  zobaczysz zagładę występnych.

  35 Widziałem, jak występny się pysznił
  i rozpierał się jak cedr zielony.
  36 Przeszedłem obok, a już go nie było;
  szukałem go, lecz nie można było go znaleźć.

  37 Strzeż uczciwości, przypatruj się prawości,
  bo w końcu osiągnie [ten] człowiek pomyślność.
  38 Wszyscy zaś grzesznicy będą wyniszczeni,
  potomstwo występnych wyginie.

  39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
  On ich ucieczką w czasie utrapienia.
  40 Pan ich wspomaga, wyzwala;
  wyzwala ich od występnych i zachowuje,
  do Niego bowiem się uciekają.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031